Refleksje

Elastyczne biura znów na topie

Elastyczne biura znów na topie
INFORMACJA PRASOWA Warszawa, dn. 09.11.2020 Elastyczne biura znów na topie Wraz z rozpowszechnieniem się elastycznego modelu pracy zyskaliśmy pewność, że biura pozostaną niezbędnym elementem dla

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, dn. 09.11.2020

Elastyczne biura znów na topie

Wraz z rozpowszechnieniem się elastycznego modelu pracy zyskaliśmy pewność, że biura pozostaną niezbędnym elementem dla funkcjonowania firm. Transformacja oczekiwań pracowników, co do sposobu wykonywania pracy, wpłynie jedynie na zmianę ich funkcji

Ogłoszenie pandemii stało się jednym z punktów zwrotnych dla sektora biurowego. Na początku tego roku rynek elastycznych powierzchni biurowych przeżywał inwestycyjny boom. We wszystkich, dużych ośrodkach biznesowych w kraju zasoby powierzchni coworkingowych i biur serwisowanych szybko rosły. Za wzrostem podaży szło coraz większe zapotrzebowanie na tego typu przestrzeń do pracy. Po marcowym przełomie wszystko się zmieniło. W obecnej rzeczywistości elastyczne biura mają jednak szansę wrócić na ścieżkę wzrostu. Oferują bowiem gotową, dobrze wyposażoną powierzchnię w atrakcyjnym środowisku pracy, a do tego bardzo wygodne warunki najmu i niewygórowane ceny.
– Prawie połowa firm, które myślą o zmianie strategii wobec miejsca pracy rozważa wykorzystanie dostępnej na rynku oferty biur serwisowanych i centrów coworkingowych. Elastyczne przestrzenie biurowe są coraz bardziej dostosowane, zarówno do nowych wymagań najemców, jak i rosnących wymogów sanitarnych. Klienci poszukują takich rozwiązań, szczególnie jeśli mają na uwadze czas obowiązywania umowy najmu albo możliwości, jakie niosą w przypadku konieczności szybkiej ekspansji czy redukcji powierzchni biurowej. Miejsca pracy w niektórych elastycznych przestrzeniach biurowych można wynająć na bardzo krótki okres, nawet jednego miesiąca, a w niektórych obiektach istnieje możliwość wynajęcia ich na dni czy godziny – mówi Krzysztof Foks, Analyst w Walter Herz.
Optymalne ceny
Plusem elastycznych powierzchni jest na pewno prosta forma rozliczenia kosztów. Zamiast opłacać czynsz, regulować opłaty eksploatacyjne oraz rozliczać się za media, jak w przypadku regularnego najmu, najemca płaci tylko jedną, stałą kwotę na rzecz wynajmującego. W tej cenie zawarte są wszystkie podstawowe opłaty, a często obejmuje ona również dostęp do sal konferencyjnych.
Przyczyn powodzenia, jakim na powrót cieszą się coworkingi i biura serwisowane upatrywać można również w chęci optymalizacji kosztów, co wiąże się z szybkim przechodzeniem firm na pracę zdalną, najczęściej w modelu hybrydowym. W związku z popularnością elastycznych biur firma Walter Herz uruchomiła dedykowaną im wyszukiwarkę z ofertami z całej Polski. – Duże zainteresowanie budzą przede wszystkim biura serwisowane w układzie gabinetowym, przeznaczone dla kilku osób i powierzchnie coworkingowe ze specjalnie wydzielonymi unitami dla poszczególnych najemców. Oferowane formy najmu różnią się kosztami. Cena wynajęcia biurka rotacyjnego, tzw. HotDesk w zależności od lokalizacji waha się między 300 zł a 900 zł za miesiąc. Miesięcy koszt stałego miejsca pracy kształtuje się w przedziale od 400 zł do 1300 zł. Prywatne biuro, które jest najbardziej zbliżone do wynajmu w tradycyjnej przestrzeni biurowej kosztuje zwykle od 600 zł do 1800 zł za stanowisko za miesiąc – informuje Krzysztof Foks.
Nowa sytuacja na rynku skłania firmy do stosowania modelu hybrydowego, który skupia się na połączeniu długoterminowych umów najmu powierzchni z krótkoterminowym wynajmem przestrzeni coworkingowej, co pozwala zaoferować pracownikom możliwość pracy zdalnej nie tylko z domu. Elastyczne biura stają się coraz bardziej pożądanym rozwiązaniem rynkowym, w miarę jak wrasta liczba freelancerów i osób, które nie chcą dojeżdżać do siedziby firmy i nie mogą stale pracować w domu. Od marca br. pracodawcy tworzą i rozwijają siatki umożliwiające wykonywanie pracy w różnych miejscach. To sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na elastyczną i łatwo dostępną przestrzeń biurową.
Warszawa z największą elastyczną ofertą
Jak wynika z danych zawartych w raporcie – Coworking i powierzchnie serwisowane w Polsce 2020 opracowanym przez Walter Herz, największą ilością elastycznych przestrzeni do pracy dysponuje Warszawa, w której jest blisko 2/3 krajowych zasobów tego rodzaju powierzchni. Największym powodzeniem firm poszukujących takich biur w stolicy cieszą się lokalizacje centralne oraz Mokotów. Na ich obszarze skupionych jest blisko 75 proc. warszawskich centrów coworkingowych. Kolejne miejsce po Warszawie na mapie podaży elastycznych przestrzeni biurowych w Polsce z 13 procentowym odsetkiem krajowej oferty zajmuje Kraków. Za nim plasuje się Wrocław (7 proc.), Poznań (3 proc.) i Trójmiasto (3 proc.).
Biura serwisowane i centra coworkingowe oferują kilka form najmu przestrzeni. Najtańszą opcją jest HotDesk, kiedy najemca zyskuje dostęp do przestrzeni biurowej, w której może zająć dowolne, wolne miejsce rotacyjne. Kolejna opcja to dedykowane biurko, kiedy najemca dostaje wyznaczone, stałe miejsce w przestrzeni open space lub w gabinecie. Do wyboru jest także prywatne biuro w gabinecie dedykowanym tylko jednemu najemcy.
W cenie najmu elastycznej powierzchni zawarte jest wiele udogodnień dla użytkowników, które w przypadku standardowego najmu pracodawca musiałby sam zorganizować. Chodzi m.in. o dostęp do części wspólnych, takich jak kuchnia i strefy wypoczynku. Użytkownicy mogą korzystać z Wi-Fi oraz podstawowych sprzętów biurowych typu skaner i drukarka, a także kawy, herbaty i wody. Mają również zapewnioną obsługę recepcji czy dostęp do zamykanych szafek i budek telefonicznych. Za dodatkową opłatą oferowana jest zaś zwykle obsługa korespondencji, wirtualny adres, obsługa księgowa, prawna i doradcza.

A to już wiesz?  Sektor MŚP skupia się na rynkach lokalnych

o Walter Herz
Walter Herz jest wiodącym na rynku, polskim podmiotem prowadzącym działalność w sektorze nieruchomości komercyjnych na terenie kraju. Od 8 lat firma świadczy kompleksowe i strategiczne usługi doradcze w całej Polsce. Eksperci Walter Herz doradzają inwestorom, właścicielom nieruchomości i najemcom. Firma zapewnia pełną obsługę, zarówno firmom z sektora prywatnego, jak i publicznego. Doradcy Walter Herz wspierają klientów w poszukiwaniu i wynajmie powierzchni biurowych oraz świadczą usługi doradcze przy realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze komercyjnym i hotelowym.
Firma ma siedzibę w Warszawie oraz odziały regionalne w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście i Łodzi. Walter Herz jest twórcą Akademii Najemcy, pierwszego w Polsce projektu, który wspiera i edukuje najemców powierzchni komercyjnych z całej Polski. Prowadzi szkolenia stacjonarne w największych miastach w kraju. W trosce o najwyższy poziom etyczny świadczonych usług wprowadziła Kodeks Dobrych Praktyk.

————————————————————–

PRESS RELEASE Warsaw, 09.11.2020

Flexible offices are on top again

Along with the spread of the flexible working model, we became sure that offices will remain an essential element for the functioning of companies. The transformation of employees' expectations as to the way they perform work, will only change their functions

The announcement of pandemic has become one of the turning points for the office sector. At the beginning of the year, flexible office space market experienced an investment boom. In all large business centers in the country, the number of co-working spaces and instant offices grew rapidly. The increase in supply was followed by the growing demand for this type of work space. Everything has changed after the March breakthrough. In the current reality, flexible offices have a chance of return onto the path of growth. They offer a ready, well-equipped space in an attractive working environment, and also very comfortable lease terms along with reasonable prices.
– Almost half of the companies that are thinking about changing their workplace strategy consider taking up on the offer of instant offices and co-working centers available on the market. Flexible office spaces are increasingly more adapted to both new tenants' requirements and growing sanitary requirements. Clients look for such solutions, especially if they take into account the duration of the lease agreement or the opportunities they bring in the event of a need for rapid expansion or reduction of office space. Workplaces in some flexible office spaces can be leased for a very short period of up to one month, and in some facilities it is possible to lease them per days or hours – says Krzysztof Foks, Analyst at Walter Herz.
Optimal prices
The advantage of flexible spaces is certainly a simple form of cost control. Instead of paying rent, service charges and paying for utilities, as is the case with regular lease, the tenant only pays one fixed amount to the landlord. All basic fees are included in this price, and often includes access to conference rooms.
The reasons for the return of popularity of co-working spaces and instant offices can also be found in the need to optimize costs, which is associated with the rapid transition of companies to remote work, most often in the hybrid model. Due to the popularity of flexible offices, Walter Herz has launched a search engine with flexible offices offers from all over Poland – Instant offices in the modular layout, designed for several people, as well as co-working spaces with specially separated units for individual tenants, spark great interest. The offered lease options differ in costs. The price of leasing the so-called HotDesk ranges from PLN 300 to PLN 900 per month depending on the location. The monthly cost of a permanent work space ranges from PLN 400 to PLN 1,300. A private office that is closest to leasing in a traditional office space usually costs from 600 PLN to 1800 PLN per position per month – informs Krzysztof Foks.
The new market situation prompts companies to use a hybrid model that focuses on combining long-term lease agreements with short-term lease of co-working space, which allows to offer the employees the opportunity to work remotely, not only from home. Flexible offices are becoming an increasingly desirable market solution, as the number of freelancers and people who do not want to commute to the company’s premises and cannot constantly work from home increases. From March 2020, employers create and develop networks enabling work to be performed in various locations. This increases the demand for flexible and easily accessible office space.
Warsaw with the greatest flexible offer
According to the data included in the report – Co-working and instant spaces in Poland 2020, prepared by Walter Herz, Warsaw has the largest amount of flexible work spaces, where there are nearly 2/3 of the national resources of this type of space. The central locations and Mokotów are the most popular places among the companies looking for such offices in the capital. Nearly 75 per cent of Warsaw co-working centers are concentrated in these locations. After Warsaw, Cracow occupies the next place on the map of the supply of flexible office space in Poland, with 13 per cent of the domestic offer. It is followed by Wroclaw (7 per cent), Poznan (3 per cent) and the Tri-City (3 per cent).
Instant offices and co-working centers offer several forms of space lease. The cheapest option is HotDesk, when the tenant gains access to office space where they can take any free rotational space. Another option is dedicated desk, when the tenant gets a designated, permanent place in the open space or in the office. One can also choose a private office in an office dedicated to only one tenant.
The price of leasing flexible space includes many amenities for users, which in the case of a standard lease, the employer would have to organize himself. It includes, among others, access to common areas such as the kitchen and leisure areas. Tenants can use Wi-Fi and basic office equipment, such as scanner and printer, as well as enjoy coffee, tea and water. They also have access to reception desk services and access to lockers and telephone booths. For an additional fee, the facilities usually offer correspondence services, a virtual address, accounting, legal and consulting services.

A to już wiesz?  Czym jest walking? Maszeruj jak Robert Korzeniowski!

About Walter Herz
Walter Herz company is a leading Polish entity which has been operating in the commercial real estate sector across the country. For eight years, the company has been providing comprehensive and strategic investment consulting services for tenants, investors and real estate owners. It provides extensive support for both public and private sector. Walter Herz experts assist clients in finding and leasing space, and give advice when it comes to investment and hotel projects.
In addition to its headquarters in Warsaw, the company operates in Cracow, Wrocław, the Tri-City and Łódź. Walter Herz has created Tenant Academy, first project in the country, supporting and educating commercial real estate tenants across Poland, with on-site courses held in the largest cities in the country. In order to ensure the highest ethical level of services provided, the agency introduced the Code of Good Practice.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy